ഇവനെ മകന്‍ വിളിക്കാന്‍ പറ്റൂമോ ബൈക്ക് വാങ്ങി കൊടുക്കാത്തിന് അച്ഛനോട്‌ മകന്‍ കാണിക്കുന്നത് കണ്ടോ

ഇവനെ മകന്‍ വിളിക്കാന്‍ പറ്റൂമോ ബൈക്ക് വാങ്ങി കൊടുക്കാത്തിന് അച്ഛനോട്‌ മകന്‍ കാണിക്കുന്നത് കണ്ടോ